Team fjärr i Umeå halverar antalet fysiska träffar

Team Fjärr träffas för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte en torsdag förmiddag i månaden.  Vi har infört resfria möten där vi istället träffas i virtuella mötesrum och  målsättningen är att hälften av årets träffar ska genomföras på detta vis.

Vi har hunnit med två resfria möten sedan terminstarten i augusti och jag tänkte dela med mig en kort sammanfattning av form och innehåll från det senaste mötet.

Struktur i det virtuella klassrummet
Steg 1:
Pedagogerna kopplar upp sig till mitt undervisningsrum för en gemensam uppstart. noun_User Headphones_818004
Ljud- och ljusmiljö, möblering och synintryck är några exempel på faktorer som påverkar förutsättningen för inlärning i det fysiska klassrummet.
– Vilken betydelse har strukturen i det virtuella klassrummet?
– Hur  skapar vi en gynnsam lärmiljö i fjärrundervisningen?

Steg 2:
Fjärrlärarna delas in i mindre grupper, där de kopplar upp sig till varandra för att samtala runt frågeställningarna ovan. Här delger fjärrlärarna  hur de planerar och tänker kring struktur i den egna fjärrundervisingen.

Steg 3:
Pedagogerna kopplar upp sig till mitt undervisingsrum för att delge varandra hur de resonerat i grupperna. Innan mötet avslutades fick pedagogerna utvärdera mötesformen.

Redan efter två tillfällen ser vi många vinster och fördelar med den här typen av möten:

  • Vi vinner tid (ingen restid till och från arbetsplatsen)
  • Effektiva möten
  • Vi lär oss mer
  • Teori och praktik på en och samma gång

Peter Hjelm
Verksamhetsutvecklare
KCF, Umeå kommun

 

 

Annonser

Studiehandledare fjärundervisar

amanuel+ladibug

Amanuel, Modersmålslärare Kompetenscentrum för flerspråkighet, Umeå kommun

Ett flertal av våra modersmålslärare på KCF, Umeå kommun, hjälper elever i andra kommuner med studiehandledning på elevens starkaste språk. Amanuel använder här en dokumentkamera under en studiehandledning med en elev i ämnet matematik. Det blev ett lyft både för eleven och Amanuel!

Det finns många möjligheter med dokumentkameror i fjärrundervisningen och jag ser med spänning och upptäckarlust fram emot en utvecklande hösttermin.

Peter Hjelm
Verksamhetsutvecklare
KCF, Umeå kommun

Fjärrundervisning – Andra redovisningen av regeringsuppdrag enligt regleringsbrev 2015

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att följa upp och utvärdera hur
fjärrundervisning används i grundskolan och gymnasieskolan. I denna andra
redovisning av uppdraget ges en övergripande bild av den fjärrundervisning som
pågick fram till och med vårterminen 2017. Läs mer i rapporten Redovisning av regeringsuppdrag.

Fjärrundervisning

Den 1 augusti 2016 trädde ändringar i skollagen i kraft som innebär att
fjärrundervisning i modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål
får överlämnas på entreprenad inom grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan
och gymnasiesärskolan.

För oss på Kompetenscentrum för flerspråkighet, Umeå kommun, blev det starten på ett samarbete med andra kommuner runt omkring i vårt avlånga land. Förutom att vi idag levererar fjärrundervisning till elever i våra skolor i ytterområdet i sammanlagt tretton olika språk, så samarbetar vi  med Robertsfors, Lycksele, Malå och Uppsala. Även andra kommuner har hört av sig och visat sitt intresse. Mer om hur vi på KCF arbetar med fjärrundervisning i ämnet modersmål kan du läsa på vår webbplats.

media-tools-free-liense-cc0
Skolverket släppte i dagarna en delredovisning av uppdraget att följa upp och utvärdera användning av fjärrundervisning.

För oss på  KCF och  i vårt uppdrag och strävan att utveckla  fjärrundervisningen,  blir det intressant och spännande att följa hur Skolverket tänker arbeta med följande delar:
– Uppföljning och utvärdering av fjärrundervisning i ämnet modersmål
– Handledarens roll

Nästa steg i vår satsning är att skapa nätverk för våra modersmålslärare tillsammans med andra fjärrlärare i landet. Ett kollegialt lärandet med erfarenhetsutbyten, tips och idéer är en viktig väg till utveckling och framgång. Med fjärrtekniken är dessutom det fysiska rummet är inte längre ett hinder, spännande och givande möten kan ske genom nätet.

På KCF erbjuder vi undervisning i modersmål genom fjärrundervisning i följande språk: arabiska, dari, engelska, finska, franska, kirundi, meänkieli, nordsamiska, persiska, portugisiska, spanska, sydsamiska, somaliska, thai, tyska och umesamiska. Arbetar du med fjärrundervisning i ämnet modersmål i en annan kommun och är intresserad av att nätverka?

Hör av er till mig om  så vidarebefordrar jag kontaktuppgifter till rätt pedagog/språk.
E-post: peter.hjelm@umea.se

Work is not a place/ Peter Hjelm

 

Visuellt stöd är nödvändigt för nyanlända elever

En stor utmaning för den svenska skolan idag handlar om hur vi på bästa sätt kan stödja nyanlända elever i deras lärande. Under 2015 kom ca 40000 nyanlända barn i ålder 13-18 år till Sverige.

Hur planerar och genomför vi vår undervisning så att dessa elever  får möjlighet att nå så långt som möjligt? 

Tillgång till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet är exempel på stöd som eleven behöver för att så effektiv som möjligt fortsätta att utveckla sitt lärande i alla ämnen.  Många studiehandledarna gör ett fantastiskt jobb idag och en framgångsfaktor för att studiehandledning ska vara effektiv och meningsfull för eleven, är att ämneslärare och studiehandledare samarbetar.

Men vi vet också att det inte räcker…

Behovet av studiehandledning på olika språk är större än tillgången på studiehandledare för många kommuner. Så ser verkligheten ut.

Vad kan vi göra annorlunda?

blogg

Trots den stora tillgången till olika typer av digitala resurser och möjligheten att arbeta multimodalt är många elever idag ofta hänvisade till texter i läroböcker eller texter på webben. Jag vill poängtera att det finns många pedagoger idag som gör ett strålande jobb men det är nödvändigt att fler och fler nyttjar de möjligheter som tekniken kan bidra med.  

Det här inlägget vänder sig till dig som är ämneslärare och som har nyanlända elever i din undervisningsgrupp. Jag pratar om dig och dina elever. Du är en viktig person och du kan göra skillnad.

Skärminspelning

Med visuellt stöd  underlättar vi för förståelsen och inlärningen hos våra elever. Det nya språket (svenskan) är en stor utmaning och i många fall ett tufft hinder för inlärningen. Med ett visuellt stöd i form av t ex en skärminspelad genomgång eller instruktion får eleverna fler möjligheter att skapa egna inre bilder och modeller av information som sedan kan processas till  kunskap.

 Ta del av när Robert Granlund på Sjöfruskolan i Umeå visar här hur du kan göra en skärminspelning med Screencast-o-matic.

Spela in dina genomgångar så att eleverna kan ta del av dem före, under  och efter lektionen. För att inte tala om vilken nytta dina genomgångar även skulle vara för studiehandledarna.

Nytt uppdrag

Mitt uppdrag som IT-pedagog i centrala skolområdet i Umeå kommun varade i 3,5 år och är nu ett avslutat kapitel. Det är en tid som ser tillbaka på med glädje och stolthet över vad vi åstadkommit tillsammans.

Den 1 juli började jag mitt nya jobb som utvecklingsledare på Kompetenscentrum för flerspråkighet.
Mitt uppdrag är att utveckla verksamheten på organisationsnivå, gruppnivå och individnivå med fokus på IKT.

Kompetenscentrum för flerspråkighet har ett kommunövergripande uppdrag som sträcker sig från förskolan till gymnasiet oavsett huvudman. I uppdraget ingår kompetensförsörjning vad gäller

  • Språkstärkande genom modersmålsstöd i förskolan och förskoleklass.
  • Modersmålsundervisning i grundskola och gymnasiet.
  • Studiehandledning i grundskola och gymnasiet.
  • Stöd och kompetenshöjande insatser vad gäller språk- och identitetsstärkande arbetssätt i förskolan.
  • Stöd och kompetenshöjande insatser vad gäller språkutvecklande arbetssätt i skolan med inriktning på studiehandledning och kartläggning.

Läs mer om verksamheten på våra hemsidor:
Kompetenscentrum för flerspråkighet, som riktar sig till våra huvudmän.
Modersmål, som riktar sig till alla.

/Peter Hjelm

En skola och förskola som flippar

Flippat med Erik & Niclas”  från Östermalmsskolan är en pedagogisk programserie som funnits sedan augusti 2013. Serien syftar till att stimulera elever och väcka deras nyfikenhet och engagemang för lärande. Första året gjordes flipparna till Erik och Niclas klasser, men med  årets avsnitt  riktar det sig till hela mellanstadiet och där finns nu även  Charlotte och Helena  med i arbetet.

Arbetet med programserien har nu  även involverat ännu fler pedagoger på skolan. Det har varit roligt att följa utvecklingen och se hur den driver på det kollegiala lärandet och viljan att utvecklas.

Vad tycker eleverna då? 
Det finns  en självklar och given anledning till att serien nu är inne på tredje säsongen!
Utan den positiva elevresponsen hade förmodligen Erik och Niclas och alla andra pedagogerna på Östermalmsskolan slutat med flipparna för länge sedan och hållit på med något annat som gett ett bättre resultat.

Andreas Sandström från förskolan Östermalm har funnits med i programserien nästan från första programmet. Nu har Andreas  tillsammans med kollegorna Simon Brännström och Sofia Nygård  börjat skapa flippar för förskolan.

//Peter Hjelm

Tre teser från dagens teachmeet

Då blev det äntligen av…

31 modersmålslärare fick möjlighet till kollegialt lärande. där fokus låg på språkutvecklande arbetssätt med lärplattan som verktyg.
Det blev ett inspirerande möte där kollegor delade med sig av sina erfarenheter och tips på arbetssätt och appar som bidragit till ett ökat lärande hos eleverna.

Mitt eget bidrag till dagens Teachmeet   kallar jag skämtsamt för…

Tre teser

Vad kännetecknar en bra app?
Vad som avgör om en app är bra eller dålig handlar mer om Hur den används.
Det gäller att koppla appens användningsområde till syfte och förmågor i läroplanen.
Pedagogens uppgift blir i nästa steg att konkretisera det för eleverna. Med tydliga mål och positiva förväntningar på våra elever skapar vi förutsättningar till ett ökat lärande.

 

Tänk utanför appen
Använd din kreativitet och ett öppet sinne. En pedagogisk utmaning ligger i att hitta  nya användningsområden av en app utifrån läroplanen.

När du lyckas har du mest troligt skapat en kreativ och lustfylld lärsituation för eleverna.

 

Nätverka och dela med dig
Du behöver inte upptäcka eller komma på allt allt på egen hand. Skolvärlden är full av kreativa pedagoger som delar med sig av sina tips, idéer och tankar kring tidsenligt lärande. I det vidgade kollegiet i sociala medier finns intressegrupper för alla. Se möjligheten att ta ett större ansvar över din egen kompetensutveckling.

När du väl tagit steget har du mest troligt blivit än mer kreativ som pedagog och skapar fler lustfyllda och meningsfulla lärtillfällen för dina elever.

 

//Peter Hjelm